Graduate Students from Shoji's Laboratory

Doctors:

Niro TAKAGI (1984), Jiryo HWANG (1994), Sohei MATSUMOTO (1994), Omasa MONTASSER (1994), Naoki ONO (1997), He Ying (1999), Ichiro UENO (1999), Syozo KANEKO (2002), Yuyan JIANG (2003), Shuang Feng WANG (2003), Koji Ito (2003), Lei ZHANG (2003)

Masters:

Niro TAKAGI (1979), Minoru FUNATO (1980), Takao WAKUNAGA (1981), Ken KODAMA (1982), Hidenobu NAGANO (1983), Akio OHBA(1984), Akiyasu OKAMOTO (1085), Tomoyuki YOSHIOKA (1986), Yutaka KANEKO (1986), Miki KAWADA (1986), Naoki ONO(1987), Hidetoshi HARA (1987), Masamichi OSHIMA (1988), Yoichi HARAGUCHI (1989), Michio OKAWAKAMI (1989), Shinyaq WATANABE (1990), Jiryou HWANG (1991), Hideyuki SHIROTA (1991), Sohei MATSUMOTO (1991), Gyoki ZHANG (1992), Hiroshi KUROKI (1992), Hiroshi SUGANUME (1992), Satoshi SHIMIZU (1993), Shinichi TOYOSHIMA (1993), Taiji KOHNO (1994), Kentaro WAKAMATSY (1994), Jyun MAEDA (1995), Mototsugu YAMASAKI (1995), Syohei WANG (1996), Ichro UENO (1996), Noriaki NEGISHI (1996), Kenichiro TAJIMA (1997), Kotaro HISAJIMA (1997), Yuto TAKAGI (1998), Yusuke TOYOHARA (1998), Norio KOBAYASHI (1999), Masashi NARUSE (1999), Jin RI (2000), Noriyuki ABE (2000), Koji ITO (2000), Ranko Xu(SAI) (2001), Shigetoshi NOGAMI (2001), Koji YASUI (2002), Masanori YOKOTA (002), Akiko SAKATA (2002), Soho Lean (2002), Daisuke MIYAZAKI (2003), Shigemasa YAMAGAMI (2993), Surapong CHATPUN (2003), Kei ISHIKAWA (2004), Manabu TANGE (2004), Masaki YUASA (2004)

Undergraduate:

Yoshihiro HATA (1968), Hiroshi KAWANISHI (1958), Hiroshi TAKAGI (1969), Hiroshi TAKAMICHI (1970), Yoichiro MATSUMOTO (1972), Tetsuzo OTA (1974), Ryoichi FUKUMOTO (1975), Makoto OKUDA (1976), Masahiro YOSHIDA (1976), Yoshitaka FUKUYAMA (1977), Niro TAKAKI (1977), Minoru FUNATO (1978), Shinsuke ASHIDA (1979), Hideto TAKEDA (1979), Hidenobu NAGANO (1980), Hironobu ONO (1980), Ken TANAKA (1982), Ryo NAKAJIMA (1982), Akiyasu OKAMOTO (1983), Masaki SUGIHARA (1983), Masaki SUGIMOTO (1984), Naofumi TANAKA (1985), Keiji KAWANAGA (9185), Naoki ONO (1985), Hidetoshi HARA (1985), Koichi ISHII (1986), Kodo OKANO (1986), Yuji NISHIMURA (1986), Yoichi HARAGUCHI (1986),Shigetoshi KUBO (1987), Masaaki SHIMENO (1988), Tatsuhiko SHIGEMOTO (1988), Masahiro SAMEJIMA (1988), Shin YOSHINO (1989), Hiroshi IZASA (1989), Jiro NAGAI (1989), Kazuyuki SUZUKI (1989), Hideyuki SHIROTA (1989), Sohei MATSUMOTO (1989), Yoshinori ISHIMORI (1990), Kenji HIRAI (1990), Takeshi NACHI (1990), Hiroshi KUROKI (1990), Masashi MIZUTANI (1990), Takuya NAGAHAMA (1991), Akihiro WATANABE (1991), Cyu AOI (1991), Hiromu TEZUKA (1991), Satoshi SHIMIZU (1991), Kokichi NANBA (1991), Taiji KOHNO (1992), Takehisa KOYAMA (1992), Toshitaka TANAKA (1992), Ken TSUDA (1992), Takashi TOKUMASU (1992), Kentaro WAKAMATSY (1992), Toshitaka TANAKA (1993), Ichiro UENO (1993), Takahiro YANAKA (1993), Akihiro OGITA (1993), Jyun MAEDA (1993), Shinji MURATA (1993), Akihiro OGITA (1994), Masaya AIBA (1994), Tadanori OHKUBO (1994), Rei KITAMURA (1994), Noriaki NEGISHI (1994), Seiji MIZUKAMI (1994), Akira ONO (1995), Kenichiro TAJIMA (1995), Hiswashi FUKUZAWA (1995), Shingo FUJII (1995), Kaoru NISHIYAMA (1996). Hisaro HATAE (1996), Terunobu IRITANI (1997), Masayuki MIYAKE (1997), Noriyuki ABE (1997), Hiroki FUKUDOME (1998), Daisuke IKE (1998), Noriaki IDA (1998), Syozo ISHIGURO (1998), Masatatsu SHIBA (1998), Hiroto YOSHII (1999), Ryosuke KOJIMA (2000), Takeshi CHIN (2000), Koji FUKUDA (2000), Masashi OGAWA (2001), Takahiro TAKEMURA (2001), Daisuke MIYAZAKI (2001), Takahiro OGUZU (2001), Masashi OGAWA (2002), Kei ISHIKAWA (2992), Toshiyuki UEDA (2002), Masashi TSUSHIMA (2002), Yasushi HASHIMOTO (2002), Masahiro TOMATSU (2002), Atsushi IWAMOTO (2003), Yoshiki NARAMOTO (2003), Shinji HIRAGANE (2003), Yosuke YAMAMOTO (2003), Naoshi YOSHIZAWA (2003), Shingo MIYAHARA (2003) Post Doctoral Fellows: Syogun Yin (1992), Ramilison (1996), Shigeto Xu (1995-2000), Li He CHAI、(2000-2001),Yasutaka YAMAGUCHI (2001-2002) Visiting Scientists: Shinshi Ge (University of Science and Technologyof China, Fefei),, Z. Gue (Tsinghua University, China), S, Chian (University of Science and Technologyof China, Fefei), Yin Ping ZHANG (University of Science and Technologyof China, Fefei), Renauld MOSDORF (Bialystok University of Technology, Poland), Ren (Tsinghua University, China), David Kenning (Oxford University) Secretary: Riho YOSHIOKA