Graduate Students from Maruyama Lab.

Japanese Mode is Here

Updated: April 1, 2007


Professors and Staffs

Mr. Mitsuru Inoue (Assistant Professor, 1970-2007)
Dr. Masamichi Kohno (Assistant Professor: 1997-2001): Associate Professor at Kyushu University
Dr. Junichiro Shiomi (Assistant Professor, 2007-present)
Mr. Makoto Watanabe (Technical Stuff, 1980-present)

Post-doc

Yasutaka Yamaguchi (1999-2002): Associate Professor at Osaka University
Shuhei Inoue (2003-2004): Assistant Professor at Hiroshima University
Yasushi Shibuta (2004-2005): Assistant Professor at Materials Engineering, The University of Tokyo
Hiroki Yamaguchi (2004-2006): Assistant Professor at Niimi Lab., Dept. of Mcro-and Nano-Systems Engineering, Nagoya University
Yoichi Murakami (2005-2006): Post-doc at The University of Tokyo, Rice University
Takashi Shimada (2005-2006): Post-doc at Nagoya University (Dept. of Quantum Engineering, School of Eng.,Nagoya University)
Yuhei Miyauchi (2007/10-):
Erik Einarsson (2007-)


Doctor Course

1994 (H6) Sohei Matsumoto (Shoji Lab.): AIST
1999 (H11) Yasutaka Yamaguchi: Associate Professor at Osaka University
2002 (H14) Tatsuto Kimura:Assistant Professor at Kanagawa University)
2003 (H15) Shuhei Inoue: Assistant Professor at Hiroshima University
2004 (H16) Yasushi Shibuta: Assistant Professor at Materials Engineering, The University of Tokyo
2004 (H16) Soon-Ho Choi: Korean Maritime University
2005 (H17) Post-doc at The University of Tokyo, Rice University
2006 (H18) Shohei Chiashi:Assistant Professor at Tokyo Science University (Homma Lab.)
2006-10 (H18) Yuhei Miyauchi: Post-Doctral at Maruyama Lab.
2007 (H19) Erik Einarsson: Post-Doctoral at Maruyama Lab.


Master Course

1992 (H4) Sohei Matsumoto (Shoji Lab., 93D))
1995 (H7) Toshio Takagi
1996 (H8)Hideaki Kinbara, Yasutaka Yamaguchi (99D)
1997 (H9)Hideaki Hayashi, Toshitake Kurashige
1998 (H10) Dai Kimura, Hisaro Hatae
1999 (H11) Tatsuto Kimura (02D), Tetsuya Yoshida
2000 (H12) Shuhei Inoue (03D)
2001 (H13) Yasushi Shibuta (04D), Tomohiro Inoue, Toshikazu Mukae
2002 (H14) Ryosuke Kojima, Yuta Yoshino
2003 (H15) Kazunori Teshima, Shohei Chiashi (06D)
2004 (H16) Satoshi Ogawa, Yuki Taniguchi, Yuhei Miyauchi (07D)
2005 (H17) Kei Ishikawa (D), Yashuhiro Igarashi, Tadao Edamura, Satoshi Yoshinaga
2006 (H18) Mototeru Oba,Takeshi Sato, Daisuke Yoshimatsu
2007 (H19) Masayuki Kadowaki, Kouhei Koizumi, Shinichiro Hirama


Undergraduate

1992 (H4) Ken Tsuda
1993 (H5)Itsuo Mochiduki, Toshio Takagi (95M)
1994 (H6)Akihiro Ogita, Hideaki Kinbara (96M), Hideki Saruwatari, Yasutaka Yamaguchi (96M)
1995 (H7)Seiji Kinoshita, Hideaki Hayashi (97M), Yoshio Kaji
1996 (H8)Tadanori Kawakami, Takahiro Ogi
1997 (H9)Akihiko Yamamoto, Tetsuya Yoshida (99M), Tatsuto Kimura (99M)
1998 (H10)Daisuke Ike, Yu-shi Sakamoto, Shinichi Hori
1999 (H11) Tomohiro Inoue (91M), Hitoshi Kon, Yu-shi Sakamoto, Koji Yasui
2000 (H12) Katsuhiko Iinuma, Hiroyuki Ikeda, Kotaro Hosoda
2001 (H13) Shohei Kishimoto, Shohei Chiashi (03M),Shinji Morimoto
2002 (H14) Yuki Taniguchi (04M), Fumihiro Hirokawa, Yuhei Miyauchi (04M)
2003 (H15) Yashuhiro Igarashi (05M), Tadao Edamura (05M), Satoshi Yoshinaga (05M)
2004 (H16) Takeshi Sato (06M), Yasunori Hayashida, Tatsuya Murayama, Keitaro Miyazawa (Shibaura)
2005 (H17) Souichi Sunada, Sho Hatao, Kazuki Miyake, Nagachika Matsuda, Takaaki Koshimizu (Shibaura)
2006 (H18) Kazuya Kitamura, Naoki Suyama
2007 (H19) Yoshifumi Izu (09M),Jyun Ookawa (09M)


Research Students

(2005-2006) Fredrik Carlborg