Shohei CHIASHI, Ph.D. (CV)

last modified: 2018. 2. 24
Associate Professor
The University of Tokyo, Department of Mechanical Engineering
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 JAPAN
TEL&FAX: +81-3-5841-6408
e-mail: chiashi—photon.t.u-tokyo.ac.jp
(Please change "—" into "@" before sending an e-mailj

Researcher ID: A-9172-2012

1. Professional Background

• 2016.02 - Present:
Associate Professor (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2013.01 - 2016.01:
Lecturer (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2009.04 - 2012.12:
Assistant Professor (Maruyama lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2007.04 - 2009.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2006.04 - 2007.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2003.04 - 2006.03:
Research Fellowship for Young Scientist (DC1, Maruyama lab.), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2. Education

• 2003.04 - 2006.03 (Ph.D.):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 2001.04 - 2003.03 (Master):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 1997.04 - 2001.03 (Bachelor):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.

3. Society Memberships

• The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) • Heat Transfer Society of Japan (HTSJ) • The Japan Sociery of Applied Physics (JSAP)
• The Fullerenes, Nanotubes and Graphene Research Society (FNTG) • The Physical Society of Japan (JPS) • The Surface Science Society of Japan (SSSJ)
• American Physical Society (APS) • Material Research Society (MRS)

4. Honors and Awards

• 2016: Faculty of Engineering (The University of Tokyo) Best Teaching Award
• 2015: NT15, The Sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Synthesis and characterization of SWNTs from open-end nanotube edges"
• 2014: NT14, The Fifteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Opened Edges of Carbon Nanotubes"
• 2008: Young Scientist Oral Presentation Award (JSAP)
• 2004: JSME Medal for Outstanding Paper (JSME)

5. Publications (94 papers)

List of All Papers

Recent (in 1 year) papers
• K. Matsumura, S. Chiashi, S. Maruyama, J. Choi,
"Macroscale Tribological Properties of Fluorinated Graphene," Applied Surface Science, 432, 190-195 (2018). DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.06.190, Times Cited: *.

• S. Aikawa, S. Kim, T. Thurakitseree, E. Einarsson, T. Inoue, S. Chiashi, K. Tsukagoshi, S. Maruyama,
"Carrier Polarity Engineering in Carbon Nanotube Field-Effect Transistors by Induced Charges in Polymer Insulator," Applied Physics Letters, 112, 013501-1-013501-4 (2018). DOI: 10.1063/1.4994114, Times Cited: *.

• K. Otsuka, T. Inoue, E. Maeda, R. Kometani, S. Chiashi, S. Maruyama,
"On-chip sorting of long semiconducting carbon nanotubes for multiple transistors along an identical array," ACS Nano, 11, 11497-11504 (2017). DOI: 10.1021/acsnano.7b06282, Times Cited: 0.

• K. Otsuka, T. Inoue, Y. Shimomura, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Water-assisted self-sustained burning of metallic single-walled carbon nanotubes for scalable transistor fabrication," Nano Research, 10, 3248-3260 (2017). DOI: 10.1007/s12274-017-1648-6, Times Cited: 0.

• B. Hou, C. Wu, T. Inoue, S. Chiashi, R. Xiang, S. Maruyama,
"Extended alcohol catalytic chemical vapor deposition for efficient growth of single-walled carbon nanotubes thinner than (6,5)," Carbon, 119, 502-510 (2017). DOI: 10.1016/j.carbon.2017.04.045, Times Cited: 0.

• S. Yoshida, Y. Feng, C. Delacou, T. Inoue, R. Xiang, R. Kometani, S. Chiashi, E. Kauppinen, S. Maruyama,
"Morphology Dependence of the Thermal Transport Properties of Single-Walled Carbon Nanotube Thin Films," Nanotechnology, 28, 185701-1-185701-7 (2017). DOI: 10.1088/1361-6528/aa6698, Times Cited: 0.

Selected papers
• Y. Homma, S. Chiashi, T. Yamamoto, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, S. Sato,
"Photoluminescence measurements and molecular dynamics simulations of water adsorption on the hydrophobic surface of a carbon nanotube in water vapor," Phys. Rev. Lett., 110, 157402-1-157402-4 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.157402, Times Cited: 28

• R. Xiang, E. Einarsson, Y. Murakami, J. Shiomi, S. Chiashi, Z. Tang, S. Maruyama,
"Diameter Modulation of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes," ACS Nano, 6, 7472-7479 (2012). DOI: 10.1021/nn302750x, Times Cited: 30

• K. Nagatsu, S. Chiashi, S. Konabe, Y. Homma,
"Brightening of Triplet Dark Excitons by Atomic Hydrogen Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotubes Observed by Photoluminescence Spectroscopy," Phys. Rev. Lett., 105, 157403-1-157403-4 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.157403, Times Cited: 34

• Y. Homma, S. Chiashi, Y. Kobayashi,
"Suspended single-wall carbon nanotubes: synthesis and optical properties," Rep. Prog. Phys., 72, 066502-1-066502-22 (2009). DOI: 10.1088/0034-4885/72/6/066502, Times Cited: 21

S. Chiashi, S. Watanabe, T. Hanashima, Y. Homma,
"Influence of Gas Adsorption on Optical Transition Energies of Single-Walled Carbon Nanotubes," Nano Lett., 8, 3097-3101 (2008). DOI: 10.1021/nl801074j, Times Cited: 30

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama,
"Temperature Dependence of Raman Scattering from Single-walled Carbon Nanotubes -Undefined Radial Breathing Mode Peaks at High Temperatures-," Jpn. J. Appl. Phys., 47-4, 2010-2015 (2008). DOI: 10.1143/JJAP.47.2010, Times Cited: 34

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Maruyama,
"Cold wall CVD generation of single-walled carbon nanotubes and in situ Raman scattering measurements of the growth stage," Chem. Phys. Lett., 386, 89-94 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.126, Times Cited: 64

• Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi, M. Hu, M. Ogura, T. Okubo, S. Maruyama,
"Growth of vertically aligned single-walled carbon nanotube films on quartz substrates and their optical anisotropy," Chem. Phys. Lett., 385, 298-303 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.095, Times Cited: 400

• S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi, M. Kohno,
"Low-temperature synthesis of high-purity single-walled carbon nanotubes from alcohol," Chem. Phys. Lett., 360, 229-234 (2002). DOI: 10.1016/S0009-2614(02)00838-2, Times Cited: 744


6. International Conference (Oral: 120, Poster: 152)

List of All Presentations

Recent Oral Presentations (in 1 year)
• 2017.11.02: *Y. Homma, and S. Chiashi,
"Measurements of Thermodynamic Properties on Nano-Scale by Single Carbon Nanotube Spectroscopy," International Conference on Functional Carbons (ICFC 2017), (National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taipei, Taiwan), oral (invited).

• 2017.08.30: *Y. Homma and S. Chiashi,
"Single Carbon Nanotube Spectroscopy," The International union of materials research society-International conference of advanced materials (IUMRS-ICAM) 2017, (C-1 Nobel Laureate Prof. SUZUKI special symposium), (Kyoto University, KyotoCJapan), oral (invited).

• 2017.07.13: K. Otsuka, T. Inoue, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Electrically induced full]length burning of metallic CNTs in horizontally aligned arrays," TSRC Workshop on Defect Chemistry and Physics of Low Dimensional Materials, (Colorado, USA), oral.

• 2017.07.03: *S. Chiashi, K. Otsuka, T. Inoue, S. Maruyama,
"Fabrication of pure-semiconducting single-walled carbon nanotube arrays and nanotube transistors," The 9th US-Japan Joint Seminar on Nanoscale Transport Phenomena, (KKR Hotel, Tokyo, Japan), oral.

• 2017.05.31: *S. Maruyama, I. Jeon, T. Sakaguchi, C. Delacou, S. Chiashi, E. Kauppinen, Y. Matsuo,
"Carbon Nanotube Films for Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells," 231st ECS Meeting , (170528-170602), oral (invited).

• 2017.05.29: *S. Maruyama, R. Xiang, H. An, A. Kumamoto, T. Inoue, S. Chiashi, and Y. Ikuhara,
"The Evolution of W-Co-C Catalyst during the CVD Growth of Chirality-Selective Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes ," 231st ECS Meeting , (170528-170602), oral (inveited).

• 2017.03.13: *K. Otsuka, T. Inoue, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Selective burning of metallic single-walled carbon nanotubes for integration of transistors," APS Spring Meeting 2017, (Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana, USA), oral.
Page Top