Shohei CHIASHI, Ph.D. (CV)

last modified: 2020. 7. 29
Associate Professor
The University of Tokyo, Department of Mechanical Engineering
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 JAPAN
TEL&FAX: +81-3-5841-6408
e-mail: chiashi—photon.t.u-tokyo.ac.jp
(Please change "—" into "@" before sending an e-mailj

Researcher ID: A-9172-2012

1. Professional Background

• 2016.02 - Present:
Associate Professor (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2016.05.15 - 2017.2.28:
Visiting Researcher (Prof. Dr. Tobias Hertel lab.), Julius-Mximilians-Universität Würzburg, Germany.
• 2013.01 - 2016.01:
Lecturer (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2009.04 - 2012.12:
Assistant Professor (Maruyama lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2007.04 - 2009.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2006.04 - 2007.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2003.04 - 2006.03:
Research Fellowship for Young Scientist (DC1, Maruyama lab.), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2. Education

• 2003.04 - 2006.03 (Ph.D.):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 2001.04 - 2003.03 (Master):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 1997.04 - 2001.03 (Bachelor):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.

3. Society Memberships

• The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) • Heat Transfer Society of Japan (HTSJ) • The Japan Sociery of Applied Physics (JSAP)
• The Fullerenes, Nanotubes and Graphene Research Society (FNTG) • The Physical Society of Japan (JPS) • The Surface Science Society of Japan (SSSJ)
• American Physical Society (APS) • Material Research Society (MRS)

4. Honors and Awards

• 2016: Faculty of Engineering (The University of Tokyo) Best Teaching Award
• 2015: NT15, The Sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Synthesis and characterization of SWNTs from open-end nanotube edges"
• 2014: NT14, The Fifteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Opened Edges of Carbon Nanotubes"
• 2008: Young Scientist Oral Presentation Award (JSAP)
• 2004: JSME Medal for Outstanding Paper (JSME)

5. Publications (124 papers)

List of All Papers

Recent (in 1 year) papers
• D. Okazaki, I. Morichika, H. Arai, E. Kauppinen, Q. Zhang, A. Anisimov, I. Varjos, S. Chiashi, S. Maruyama, S. Ashihara,
"Ultrafast saturable absorption of large-diameter single-walled carbon nanotubes for passive mode locking in the mid-infrared," Optics Express, 28, 19997-20006 (2020). DOI: 10.1364/OE.395962, Times Cited: **.

• I. Katayama, K. Inoue, Y. Arashida, Y. Wu, H. Yang, T. Inoue, S. Chiashi, S. Maruyama, T. Nagao, M. Kitajima, J. Takeda,
"Ultrafast optical modulation of Dirac electrons in gated single-layer graphene," Phys. Rev. B, 101, 245408-1-245408-6 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.245408, Times Cited: **.

• H.-S. Lin, S. Okawa, Y. Ma, S. Yotsumoto, C. Lee, S. Tan, S. Manzhos, M. Yoshizawa, S. Chiashi, H. M. Lee, T. Tanaka, H. Kataura, I. Jeon, Y. Matsuo, S. Maruyama,
"Polyaromatic Nanotweezers on Semiconducting Carbon Nanotubes for the Growth and Interfacing of Lead Halide Perovskite Crystal Grains in Solar Cells," Chem. Mater., 32, 5125-5133 (2020). DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c01011, Times Cited: **.

• M. G. Burdanova, R. J. Kashtiban, Y. Zheng, R.Xiang, S. Chiashi, J. M. Woolley, M Staniforth, E. Sakamoto-Rablah, X. Xie, M. Broome, J. Sloan, A. Anisimov, E. I. Kauppinen, S. Maruyama, J. Lloyd-Hughes,
"Ultrafast Optoelectronic Processes in 1D Radial van der Waals Heterostructures: Carbon, Boron Nitride, and MoS2 Nanotubes with Coexisting Excitons and Highly Mobile Charges," Nano Lett., 20, 3560-3567 (2020). DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00504, Times Cited: **.

• H. Arai, T. Inoue, R. Xiang, S. Maruyama, S. Chiashi,
"Non-catalytic heteroepitaxial growth of aligned, large-sized hexagonal boron nitride single-crystals on graphite," Nanoscale, 12 , 10399-10406 (2020). DOI: 10.1039/D0NR00849D, Times Cited: 0.

• P. Wang, Y. Zheng, T. Inoue, R. Xiang, A. Shawky, M. Watanabe, A. Anisimov, E. I. Kauppinen, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Enhanced In-Plane Thermal Conductance of Thin Films Composed of Coaxially Combined Single-Walled Carbon Nanotubes and Boron Nitride Nanotubes," ACS Nano, 14, 4298-4305 (2020). DOI: 10.1021/acsnano.9b09754, Times Cited: *.

• R. Xiang, T. Inoue, Y. Zheng, A. Kumamoto, Y. Qian, Y. Sato, M. Liu, D. Tang, D. Gokhale, J. Guo, K. Hisama, S. Yotsumoto, T. Ogamoto, H. Arai, Y. Kobayashi, H. Zhang, B. Hou, A. Anisimov, M. Maruyama, Y. Miyata, S. Okada, S. Chiashi, Y. Li, J. Kong, E. I. Kauppinen, Y. Ikuhara, K. Suenaga, S. Maruyama,
"One-dimensional van der Waals heterostructures," Science, 367, 537-542 (2020). DOI: 10.1126/science.aaz2570, Times Cited: **.

• B. Koyano, T. Inoue, S. Yamamoto, K. Otsuka, R. Xiang, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Regrowth and catalytic etching of individual single-walled carbon nanotubes studied by isotope labeling and growth interruption," Carbon, 155, 635-642 (2019). DOI: 10.1016/j.carbon.2019.09.031, Times Cited: **.

Selected papers
• K. Otsuka, T. Inoue, E. Maeda, R. Kometani, S. Chiashi, S. Maruyama,
"On-chip sorting of long semiconducting carbon nanotubes for multiple transistors along an identical array," ACS Nano, 11, 11497-11504 (2017). DOI: 10.1021/acsnano.7b06282, Times Cited: 4

S. Chiashi, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, N. Homma, A. Beniya, T. Yamamoto, Y. Homma,
"Adsorption Effects on Radial Breathing Mode of Single-walled Carbon Nanotubes," Phys. Rev. B, 91, 155415-1-155415-5 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevB.91.155415, Times Cited: 13

S. Chiashi, T. Hanashima, R. Mitobe, K. Nagatsu, T. Yamamoto, Y. Homma,
"Water Encapsulation Control in Individual Single-Walled Carbon Nanotubes by Laser Irradiation," J. Phys. Chem. Lett., 5, 408-412 (2014). DOI: 10.1021/jz402540v, Times Cited: 15

• Y. Homma, S. Chiashi, T. Yamamoto, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, S. Sato,
"Photoluminescence measurements and molecular dynamics simulations of water adsorption on the hydrophobic surface of a carbon nanotube in water vapor," Phys. Rev. Lett., 110, 157402-1-157402-4 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.157402, Times Cited: 43

• K. Nagatsu, S. Chiashi, S. Konabe, Y. Homma,
"Brightening of Triplet Dark Excitons by Atomic Hydrogen Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotubes Observed by Photoluminescence Spectroscopy," Phys. Rev. Lett., 105, 157403-1-157403-4 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.157403, Times Cited: 37

• Y. Homma, S. Chiashi, Y. Kobayashi,
"Suspended single-wall carbon nanotubes: synthesis and optical properties," Rep. Prog. Phys., 72, 066502-1-066502-22 (2009). DOI: 10.1088/0034-4885/72/6/066502, Times Cited: 24

S. Chiashi, S. Watanabe, T. Hanashima, Y. Homma,
"Influence of Gas Adsorption on Optical Transition Energies of Single-Walled Carbon Nanotubes," Nano Lett., 8, 3097-3101 (2008). DOI: 10.1021/nl801074j, Times Cited: 34

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama,
"(FREE ARTICLE) Temperature Dependence of Raman Scattering from Single-walled Carbon Nanotubes -Undefined Radial Breathing Mode Peaks at High Temperatures-," Jpn. J. Appl. Phys., 47-4, 2010-2015 (2008). DOI: 10.1143/JJAP.47.2010, Times Cited: 38

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Maruyama,
"Cold wall CVD generation of single-walled carbon nanotubes and in situ Raman scattering measurements of the growth stage," Chem. Phys. Lett., 386, 89-94 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.126, Times Cited: 70

• S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi, M. Kohno,
"Low-temperature synthesis of high-purity single-walled carbon nanotubes from alcohol," Chem. Phys. Lett., 360, 229-234 (2002). DOI: 10.1016/S0009-2614(02)00838-2, Times Cited: 794


6. International Conference (Oral: 145, Poster: 170)

List of All Presentations

Recent Oral Presentations (in 1 year)
• 2020.04.99: *S. Maruyama, T. Inoue, R. Xiang, Y. Zheng, M. Liu, Y. Feng, S. Chiashi,
"Field Effect Transistors using 1D van der Waals Hetero-Nanotubes based on Single-Walled Carbon Nanotubes," MRS Spring Meeting & Exhibit, (Phoenix, Arizona, USA), oral?.

• 2020.01.31: S. Chiashi,
"Synthesis and characterization of nanotubes using single-walled carbon nanotubes as the template," PKU-Tsinghua-UTokyo Workshop on Nano Research, (Tokyo, Japan), oral.

• 2019.12.16: *H. Daiguji, W.-L. Hsu, J.-J. Delaunay, S. Chiashi, R. Matsuda, A. Endo,
"Measurement and analysis of adsorption and transport of water in nanospace materials," The 2nd Pacific Rim Thermal Engineering Conference (PRTEC2019), (Maui, Hawaii, USA), oral.

• 2019.11.25: *Y. Yoshimoto, K. Isomura, S. Sugiyama, H. An, T. Hori, T. Inoue, S. Chiashi, S. Takagi, S. Maruyama, I. Kinefuchi,
"In Situ Identification of Dewetting-Induced Large-Scale Deformation of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes," The 72nd Annual Meeting of the American Physical Societyfs Division of Fluid Dynamics (APS-DFD), (Seattle, Washington, USA), oral.

• 2019.11.99: *Koh, Shiomi, S. Chiashi, Maruyama,
"Internal heat diffusion of single-walled carbon nanotubes on collision and bundling," International Mechanical Engineering Congress & Exposition, (Salt lake city, Utah, USA), oral/poster.

• 2019.10.31: *H. Arai, T. Inoue, R. Xiang. S. Chiashi, S. Maruyama,
"Growth of monolayer hexagonal boron nitride single-crystals on exfoliated graphite," 32nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2019), (International Conference Center Hiroshima, Hiroshima, Japan), oral.

• 2019.10.23: *Y. Homma, S. Chiashi,
"Characterization of phase of water confined in nanospace," 12th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '19 (ALC '19), (Miyako Messe, Kyoto, Japan), oral (Invited).

• 2019.08.00: Y. Zheng, R. Xiang, T. Inoue, Y. Qian, M. Liu, S. Chiashi, E. I. Kauppinen, S. Maruyama,
"Chemical vapor deposition of one-dimensional heterostructures," ChinaNano 2019 (8th International Conference on Nanoscience and Technology), (Beijing, China), oral/poster.

• 2019.08.00: *P. Wang, Y. Zheng, T. Inoue, R. Xiang, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Enhanced in-plane thermal conductance of single-walled carbon nanotube/boron nitride nanotube composite films," 8th International Conference on Nanoscience and Technology ChinaNano 2019), (Beijing, China), oral/poster.
Page Top