Shohei CHIASHI, Ph.D. (CV)

last modified: 2021. 10. 15
Associate Professor
The University of Tokyo, Department of Mechanical Engineering
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 JAPAN
TEL&FAX: +81-3-5841-6408
e-mail: chiashi—photon.t.u-tokyo.ac.jp
(Please change "—" into "@" before sending an e-mailj

Researcher ID: A-9172-2012
ORCID: 0000-0002-3813-0041

1. Professional Background

• 2016.02 - Present:
Associate Professor (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2016.05.15 - 2017.2.28:
Visiting Researcher (Prof. Dr. Tobias Hertel lab.), Julius-Mximilians-Universität Würzburg, Germany.
• 2013.01 - 2016.01:
Lecturer (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2009.04 - 2012.12:
Assistant Professor (Maruyama lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2007.04 - 2009.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2006.04 - 2007.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2003.04 - 2006.03:
Research Fellowship for Young Scientist (DC1, Maruyama lab.), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2. Education

• 2003.04 - 2006.03 (Ph.D.):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 2001.04 - 2003.03 (Master):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 1997.04 - 2001.03 (Bachelor):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.

3. Society Memberships

• The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) • Heat Transfer Society of Japan (HTSJ) • The Japan Sociery of Applied Physics (JSAP)
• The Fullerenes, Nanotubes and Graphene Research Society (FNTG) • The Physical Society of Japan (JPS) • The Surface Science Society of Japan (SSSJ)
• American Physical Society (APS) • Material Research Society (MRS)

4. Honors and Awards

• 2016: Faculty of Engineering (The University of Tokyo) Best Teaching Award
• 2015: NT15, The Sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Synthesis and characterization of SWNTs from open-end nanotube edges"
• 2014: NT14, The Fifteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Opened Edges of Carbon Nanotubes"
• 2008: Young Scientist Oral Presentation Award (JSAP)
• 2004: JSME Medal for Outstanding Paper (JSME)

5. Publications (135 papers)

List of All Papers

Recent (in 1 year) papers
• Y. Zheng, A. Kumamoto, K. Hisama, K. Otsuka, G. Wickerson, Y. Sato, M. Liu, T. Inoue, S. Chiashi, D.-M. Tang, Q. Zhang, A. Anisimov, E. I. Kauppinen, Y. Li, K. Suenaga, Y. Ikuhara, S. Maruyama, R. Xiang,
"One-dimensional van der Waals heterostructures: Growth mechanism and handedness correlation revealed by nondestructive TEM," Proc. Natl. Acad. Sci., 118, e2107295118 (2021). DOI: 10.1073/pnas.2107295118, Times Cited: **.

• K. Hisama, M. Maruyama, S. Chiashi, S. Maruyama, S. Okada,
"Indirect-to-direct band gap crossover of single walled MoS2 nanotubes," Jpn. J. Appl. Phys., 60, 065002-1-065002-5 (2021). DOI: 10.35848/1347-4065/abffc6, Times Cited: **.

• S. Seo,S. Kim, S. Yamamoto, K. Cui, T. Kodama, J. Shiomi, T. Inoue, S. Chiashi, S. Maruyama, A. J. Hart,
"Tailoring the surface morphology of carbon nanotube forests by plasma etching: a parametric study," Carbon, 180, 204-214 (2021). DOI: 10.1016/j.carbon.2021.04.066, Times Cited: 0.

• M. Liu, K. Hisama, Y. Zheng, M. Maruyama, S. Seo, A. Anisimov, T. Inoue, E. I. Kauppinen, S. Okada, S. Chiashi, R. Xiang, S. Maruyama,
"Photoluminescence from Single-Walled MoS2 Nanotubes Coaxially Grown on Boron Nitride Nanotubes," ACS Nano, 15, 8418-8426 (2021). DOI: 10.1021/acsnano.0c10586, Times Cited: **.

• J. Cha, K. Hasegawa, J. Lee, I. Y. Stein, A.Miura, S. Noda, J. Shiomi, S. Chiashi, B. L. Wardle, S. Maruyama,
"Thermal properties of single-walled carbon nanotube forests with various volume fractions ," Int. J. Heat Mass Transfer, 171, 121076-1-121076-6 (2021). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121076, Times Cited: **.

• Y. Feng, H. Li, T. Inoue, S. Chiashi, S. V. Rotkin, R. Xiang, Shigeo Maruyama,
"One-Dimensional van der Waals Heterojunction Diode," ACS Nano, 15, 5600-5609 (2021). DOI: 10.1021/acsnano.1c00657, Times Cited: **.

• P. Wang, Y. Feng, R. Xiang, T. Inoue, A. Anisimov, E. I. Kauppinen, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Phenomenological model of thermal transport in films of carbon nanotubes and hetero-nanotubes," Nanotechnology, 32, 205708-** (2021). DOI: 10.1088/1361-6528/abe151, Times Cited: **.

• H. Koh, S. Chiashi, J. Shiomi, S. Maruyama,
"Heat diffusion-related damping process in a highly precise coarse-grained model for nonlinear motion of SWCNT," Sci. Rep., 11, 563-1-563-14 (2021). DOI: 10.1038/s41598-020-79200-6, Times Cited: **.

• Y. Saito, Y. Tanaka, G. Yamaguchi, T. Kato, S. Konabe, S. Chiashi, Y. Homma,
"Temperature dependence of photoluminescence spectra from a suspended single-walled carbon nanotube with water adsorption layer," J. Appl. Phys., 129, 014301-1-014301-5 (2021). DOI: 10.1063/5.0031611, Times Cited: **.

• Y. Feng, H. Li, B. Hou, H. Kataura, T. Inoue, S. Chiashi, R. Xiang, S. Maruyama,
"Zeolite-supported synthesis, solution dispersion, and optical characterizations of single-walled carbon nanotubes wrapped by boron nitride nanotubes," J. Appl. Phys., 129, 015101-1-015101-9 (2021). DOI: 10.1063/5.0035674, Times Cited: **.

Selected papers
• K. Otsuka, T. Inoue, E. Maeda, R. Kometani, S. Chiashi, S. Maruyama,
"On-chip sorting of long semiconducting carbon nanotubes for multiple transistors along an identical array," ACS Nano, 11, 11497-11504 (2017). DOI: 10.1021/acsnano.7b06282, Times Cited: 4

S. Chiashi, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, N. Homma, A. Beniya, T. Yamamoto, Y. Homma,
"Adsorption Effects on Radial Breathing Mode of Single-walled Carbon Nanotubes," Phys. Rev. B, 91, 155415-1-155415-5 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevB.91.155415, Times Cited: 13

S. Chiashi, T. Hanashima, R. Mitobe, K. Nagatsu, T. Yamamoto, Y. Homma,
"Water Encapsulation Control in Individual Single-Walled Carbon Nanotubes by Laser Irradiation," J. Phys. Chem. Lett., 5, 408-412 (2014). DOI: 10.1021/jz402540v, Times Cited: 15

• Y. Homma, S. Chiashi, T. Yamamoto, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, S. Sato,
"Photoluminescence measurements and molecular dynamics simulations of water adsorption on the hydrophobic surface of a carbon nanotube in water vapor," Phys. Rev. Lett., 110, 157402-1-157402-4 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.157402, Times Cited: 43

• K. Nagatsu, S. Chiashi, S. Konabe, Y. Homma,
"Brightening of Triplet Dark Excitons by Atomic Hydrogen Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotubes Observed by Photoluminescence Spectroscopy," Phys. Rev. Lett., 105, 157403-1-157403-4 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.157403, Times Cited: 37

• Y. Homma, S. Chiashi, Y. Kobayashi,
"Suspended single-wall carbon nanotubes: synthesis and optical properties," Rep. Prog. Phys., 72, 066502-1-066502-22 (2009). DOI: 10.1088/0034-4885/72/6/066502, Times Cited: 24

S. Chiashi, S. Watanabe, T. Hanashima, Y. Homma,
"Influence of Gas Adsorption on Optical Transition Energies of Single-Walled Carbon Nanotubes," Nano Lett., 8, 3097-3101 (2008). DOI: 10.1021/nl801074j, Times Cited: 34

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama,
"(FREE ARTICLE) Temperature Dependence of Raman Scattering from Single-walled Carbon Nanotubes -Undefined Radial Breathing Mode Peaks at High Temperatures-," Jpn. J. Appl. Phys., 47-4, 2010-2015 (2008). DOI: 10.1143/JJAP.47.2010, Times Cited: 38

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Maruyama,
"Cold wall CVD generation of single-walled carbon nanotubes and in situ Raman scattering measurements of the growth stage," Chem. Phys. Lett., 386, 89-94 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.126, Times Cited: 70

• S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi, M. Kohno,
"Low-temperature synthesis of high-purity single-walled carbon nanotubes from alcohol," Chem. Phys. Lett., 360, 229-234 (2002). DOI: 10.1016/S0009-2614(02)00838-2, Times Cited: 794


6. International Conference (Oral: 149, Poster: 178)

List of All Presentations

Recent Oral Presentations (in 1 year)
• 2021.10.00: H. Date, T. Fujii, T. Inoue, E. I. Kauppinen, S. Maruyama, S. Chiashi,
"Temperature, magnetic field, and gate-voltage dependence on the electrical conductivity of single-walled carbon nanotube thin films ," 34th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2021), (Online and On-demand), oral/poster.

• 2021.09.00: H. Date, T. Fujii, T. Inoue, E. I. Kauppinen, S. Maruyama, S. Chiashi,
"Electrical Conduction of Mixed Semiconducting and Metallic Single-Walled Carbon Nanotube Thin Films in Magnetic Field," The 11th International Conference on Flexible and Printed Electronics (2021 ICFPE), (Online), oral/poster.

• 2021.06.06: *S. Chiashi,
"Synthesis of single-walled carbon nanotube @ boron nitride nanotubes and their optical properties," 14th Symposium on Nanotube Spectroscopy, Photonics, and Applications in Metrology, (Rice University, USA (Online)), oral (invited).

• 2021.05.99: S. V. Rotkin, Y. Feng, H. Li, T. Inoue, S. Chiashi, R. Xiang, S. Maruyama,
"Hyperspectral Imaging of MoS2-hBN-Carbon Heteronanotubes: Novel Analytical Method with Optical Resolution of lambda/3700," 239th ECS Meeting, (Chicago, Illinois), oral (invited).

• 2020.12.18: D. Okazaki, I. Morichika, H. Arai, E. Kauppinen, Q. Zhang, I. Varjos, S. Chiashi, S. Maruyama, S. Ashihara,
"Sub-50 fs pulse generation from mode-locked Cr:ZnS laser using mid-IR resonant SWCNTs," The 22nd International Conference on Ultrafast Phenomena (UP2020), (Shanghai, China), oral/poster?.
Page Top