Shohei CHIASHI, Ph.D. (CV)

last modified: 2023. 7. 6
Associate Professor
The University of Tokyo, Department of Mechanical Engineering
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 JAPAN
TEL&FAX: +81-3-5841-6408
e-mail: chiashi—photon.t.u-tokyo.ac.jp
(Please change "—" into "@" before sending an e-mailj

Researcher ID: A-9172-2012
ORCID: 0000-0002-3813-0041

1. Professional Background

• 2016.02 - Present:
Associate Professor (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2016.05.15 - 2017.2.28:
Visiting Researcher (Prof. Dr. Tobias Hertel lab.), Julius-Mximilians-Universität Würzburg, Germany.
• 2013.01 - 2016.01:
Lecturer (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2009.04 - 2012.12:
Assistant Professor (Maruyama lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2007.04 - 2009.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2006.04 - 2007.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2003.04 - 2006.03:
Research Fellowship for Young Scientist (DC1, Maruyama lab.), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2. Education

• 2003.04 - 2006.03 (Ph.D.):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 2001.04 - 2003.03 (Master):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 1997.04 - 2001.03 (Bachelor):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.

3. Society Memberships

• The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) • Heat Transfer Society of Japan (HTSJ) • The Japan Sociery of Applied Physics (JSAP)
• The Fullerenes, Nanotubes and Graphene Research Society (FNTG) • The Physical Society of Japan (JPS) • The Surface Science Society of Japan (SSSJ)
• American Physical Society (APS) • Material Research Society (MRS)

4. Honors and Awards

• 2016: Faculty of Engineering (The University of Tokyo) Best Teaching Award
• 2015: NT15, The Sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Synthesis and characterization of SWNTs from open-end nanotube edges"
• 2014: NT14, The Fifteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Opened Edges of Carbon Nanotubes"
• 2008: Young Scientist Oral Presentation Award (JSAP)
• 2004: JSME Medal for Outstanding Paper (JSME)

5. Publications (141 papers)

List of All Papers

Recent (in 1 year) papers
• S. Matsushita, K. Otsuka, T. Sugihara, G. Zhu, K. Kittipaisalsilpa, M. Lee, R. Xiang, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Horizontal Arrays of One-Dimensional van der Waals Heterostructures as Transistor Channels," ACS Appl. Mater. Interfaces, 15, 10965-10973 (2023). DOI: 10.1021/acsami.2c22964, Times Cited: **.

• Y. Feng, Y. Sato, T. Inoue, M. Liu, S. Chiashi, R. Xiang, K. Suenaga, S. Maruyama,
"Drastically reduced thermal conductivity of self-bundled single-walled carbon nanotube ," Carbon, 201, 433-438 (2023). DOI: 10.1016/j.carbon.2022.09.024, Times Cited: **.

Selected papers
• K. Otsuka, T. Inoue, E. Maeda, R. Kometani, S. Chiashi, S. Maruyama,
"On-chip sorting of long semiconducting carbon nanotubes for multiple transistors along an identical array," ACS Nano, 11, 11497-11504 (2017). DOI: 10.1021/acsnano.7b06282, Times Cited: 4

S. Chiashi, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, N. Homma, A. Beniya, T. Yamamoto, Y. Homma,
"Adsorption Effects on Radial Breathing Mode of Single-walled Carbon Nanotubes," Phys. Rev. B, 91, 155415-1-155415-5 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevB.91.155415, Times Cited: 13

S. Chiashi, T. Hanashima, R. Mitobe, K. Nagatsu, T. Yamamoto, Y. Homma,
"Water Encapsulation Control in Individual Single-Walled Carbon Nanotubes by Laser Irradiation," J. Phys. Chem. Lett., 5, 408-412 (2014). DOI: 10.1021/jz402540v, Times Cited: 15

• Y. Homma, S. Chiashi, T. Yamamoto, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, S. Sato,
"Photoluminescence measurements and molecular dynamics simulations of water adsorption on the hydrophobic surface of a carbon nanotube in water vapor," Phys. Rev. Lett., 110, 157402-1-157402-4 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.157402, Times Cited: 43

• K. Nagatsu, S. Chiashi, S. Konabe, Y. Homma,
"Brightening of Triplet Dark Excitons by Atomic Hydrogen Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotubes Observed by Photoluminescence Spectroscopy," Phys. Rev. Lett., 105, 157403-1-157403-4 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.157403, Times Cited: 37

• Y. Homma, S. Chiashi, Y. Kobayashi,
"Suspended single-wall carbon nanotubes: synthesis and optical properties," Rep. Prog. Phys., 72, 066502-1-066502-22 (2009). DOI: 10.1088/0034-4885/72/6/066502, Times Cited: 24

S. Chiashi, S. Watanabe, T. Hanashima, Y. Homma,
"Influence of Gas Adsorption on Optical Transition Energies of Single-Walled Carbon Nanotubes," Nano Lett., 8, 3097-3101 (2008). DOI: 10.1021/nl801074j, Times Cited: 34

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama,
"(FREE ARTICLE) Temperature Dependence of Raman Scattering from Single-walled Carbon Nanotubes -Undefined Radial Breathing Mode Peaks at High Temperatures-," Jpn. J. Appl. Phys., 47-4, 2010-2015 (2008). DOI: 10.1143/JJAP.47.2010, Times Cited: 38

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Maruyama,
"Cold wall CVD generation of single-walled carbon nanotubes and in situ Raman scattering measurements of the growth stage," Chem. Phys. Lett., 386, 89-94 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.126, Times Cited: 70

• S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi, M. Kohno,
"Low-temperature synthesis of high-purity single-walled carbon nanotubes from alcohol," Chem. Phys. Lett., 360, 229-234 (2002). DOI: 10.1016/S0009-2614(02)00838-2, Times Cited: 794


6. International Conference (Oral: 158, Poster: 192)

List of All Presentations

Recent Oral Presentations (in 1 year)
• 2023.07.05: Y. Shimada, K. Terauchi, S. Nishida, T. Endo, K. Otsuka, S. Maruyama, S. Chiashi,
"Formation of carbon nanotube thin film on bilayer liquid interface," ATI (2023 1st Nanocarbon Study Group), (Atami, Shizuoka, Japan), oral (Invited).

• 2023.06.06: *S. Wang, D. Levshov, K. Otsuka, B. Zhang, Y. Zheng, Y. Feng, M. Liu, E. Kauppinen, R. Xiang, S. Chiashi, W. Wenseleers, S. Cambre, S. Maruyama,
"Evaluating the efficiency of boron nitride coating in single-walled carbon nanotube-based 1D heterostructure films by optical spectroscopy," The 23rd International Conference on the Science and Applications of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT23), (Arcachon near Bordeaux, France), oral.
Page Top