Shohei CHIASHI, Ph.D. (CV)

last modified: 2019. 10. 12
Associate Professor
The University of Tokyo, Department of Mechanical Engineering
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656 JAPAN
TEL&FAX: +81-3-5841-6408
e-mail: chiashi—photon.t.u-tokyo.ac.jp
(Please change "—" into "@" before sending an e-mailj

Researcher ID: A-9172-2012

1. Professional Background

• 2016.02 - Present:
Associate Professor (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2013.01 - 2016.01:
Lecturer (Maruyama-Chiashi lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2009.04 - 2012.12:
Assistant Professor (Maruyama lab.), Dept. of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo.
• 2007.04 - 2009.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2006.04 - 2007.03:
Assistant Professor (Homma lab.), Dept. of Physics, School of Science, Tokyo University of Science.
• 2003.04 - 2006.03:
Research Fellowship for Young Scientist (DC1, Maruyama lab.), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

2. Education

• 2003.04 - 2006.03 (Ph.D.):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 2001.04 - 2003.03 (Master):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.
• 1997.04 - 2001.03 (Bachelor):
Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. Maruyama Lab.

3. Society Memberships

• The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) • Heat Transfer Society of Japan (HTSJ) • The Japan Sociery of Applied Physics (JSAP)
• The Fullerenes, Nanotubes and Graphene Research Society (FNTG) • The Physical Society of Japan (JPS) • The Surface Science Society of Japan (SSSJ)
• American Physical Society (APS) • Material Research Society (MRS)

4. Honors and Awards

• 2016: Faculty of Engineering (The University of Tokyo) Best Teaching Award
• 2015: NT15, The Sixteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Synthesis and characterization of SWNTs from open-end nanotube edges"
• 2014: NT14, The Fifteenth International Conference on the Science and Application of Nanotubes, Best Poster Award, "Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes from Opened Edges of Carbon Nanotubes"
• 2008: Young Scientist Oral Presentation Award (JSAP)
• 2004: JSME Medal for Outstanding Paper (JSME)

5. Publications (113 papers)

List of All Papers

Recent (in 1 year) papers
• R. Yoshikawa, K. Hisama, H. Ukai, Y. Takagi, T. Inoue, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Molecular Dynamics of Chirality Definable Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes," ACS Nano, 13, 6506-6512 (2019). DOI: 10.1021/acsnano.8b09754, Times Cited: **.

• H. Takezaki, T. Inoue, R. Xiang, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Growth of single-walled carbon nanotubes by alcohol chemical vapor deposition with water vapor addition: Narrowing the diameter and chiral angle distributions," Diam. Relat. Mater., 96, 160-166 (2019). DOI: 10.1016/j.diamond.2019.05.009, Times Cited: **.

• T. Yatsui, S. Okada, T. Takemori, T. Sato, K. Saichi, T. Ogamoto, S. Chiashi, S. Maruyama, M. Noda, K. Yabana, K. Iida, K. Nobusada ,
"(OPEN ACCESS) Enhanced photo-sensitivity in a Si photodetector using a near-field assisted excitation," Commun. Phys., 2, 62-1-62-8 (2019). DOI: 10.1038/s42005-019-0173-1, Times Cited: **.

• S. Seo, I. Jeon, R. Xiang, C. Lee, H. Zhang, T. Tanaka, J-W Lee, D. Suh, T. Ogamoto, R. Nishikubo, A. Saeki, S. Chiashi, J. Shiomi, H. Kataura, H. M. Lee, Y. Yang, Y. Matsuo, S. Maruyama,
"Semiconducting carbon nanotubes as crystal growth templates and grain bridges in perovskite solar cells," J. Mater. Chem. A, 7, 12987-12992 (2019). DOI: 10.1039/C9TA02629K, Times Cited: **.

• Y. Yoshimoto, K. Isomura, S. Sugiyama, H. An, T. Hori, T. Inoue, S. Chiashi, S. Takagi, S. Maruyama, I. Kinefuchi,
"In situ observation of dewetting-induced deformation of vertically aligned single-walled carbon nanotubes," Diamond and Related Materials, 95, 115-120 (2019). DOI: 10.1016/j.diamond.2019.04.011, Times Cited: **.

• D. Okazaki, H. Arai, A. Anisimov, E. I. Kauppinen, S. Chiashi, S. Maruyama, N. Saito, S. Ashihara,
"Self-starting mode-locked Cr:ZnS laser using single-walled carbon nanotubes with resonant absorption at 2.4 µm," Optics Letters, 44, 1750-1753 (2019). DOI: 10.1364/OL.44.001750, Times Cited: **.

• Y. Tanaka, T. Kato, K. Yoshino, S. Chiashi, Y. Homma,
"Experimental Assignment of Phonon Symmetry of G+ and G- Peaks from Single-walled Carbon Nanotubes," Appl. Phys. Express, 12, 055009-1-055009-5 (2019). DOI: 10.7567/1882-0786/ab0cdb, Times Cited: *.

S. Chiashi, Y. Saito, T. Kato, S. Konabe, S. Okada, T. Yamamoto, Y. Homma,
"(OPEN ACCESS) Confinement Effect of Sub-Nanometer Difference on Melting Point of Ice-Nanotubes Measured by Photoluminescence Spectroscopy," ACS Nano, 19, 1177-1182 (2019). DOI: 10.1021/acsnano.8b06041, Times Cited: 0.

Selected papers
• Y. Homma, S. Chiashi, T. Yamamoto, K. Kono, D. Matsumoto, J. Shitaba, S. Sato,
"Photoluminescence measurements and molecular dynamics simulations of water adsorption on the hydrophobic surface of a carbon nanotube in water vapor," Phys. Rev. Lett., 110, 157402-1-157402-4 (2013). DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.157402, Times Cited: 43

• R. Xiang, E. Einarsson, Y. Murakami, J. Shiomi, S. Chiashi, Z. Tang, S. Maruyama,
"Diameter Modulation of Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes," ACS Nano, 6, 7472-7479 (2012). DOI: 10.1021/nn302750x, Times Cited: 35

• K. Nagatsu, S. Chiashi, S. Konabe, Y. Homma,
"Brightening of Triplet Dark Excitons by Atomic Hydrogen Adsorption in Single-Walled Carbon Nanotubes Observed by Photoluminescence Spectroscopy," Phys. Rev. Lett., 105, 157403-1-157403-4 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.157403, Times Cited: 37

• Y. Homma, S. Chiashi, Y. Kobayashi,
"Suspended single-wall carbon nanotubes: synthesis and optical properties," Rep. Prog. Phys., 72, 066502-1-066502-22 (2009). DOI: 10.1088/0034-4885/72/6/066502, Times Cited: 24

S. Chiashi, S. Watanabe, T. Hanashima, Y. Homma,
"Influence of Gas Adsorption on Optical Transition Energies of Single-Walled Carbon Nanotubes," Nano Lett., 8, 3097-3101 (2008). DOI: 10.1021/nl801074j, Times Cited: 34

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi and S. Maruyama,
"(FREE ARTICLE) Temperature Dependence of Raman Scattering from Single-walled Carbon Nanotubes -Undefined Radial Breathing Mode Peaks at High Temperatures-," Jpn. J. Appl. Phys., 47-4, 2010-2015 (2008). DOI: 10.1143/JJAP.47.2010, Times Cited: 38

S. Chiashi, Y. Murakami, Y. Miyauchi, S. Maruyama,
"Cold wall CVD generation of single-walled carbon nanotubes and in situ Raman scattering measurements of the growth stage," Chem. Phys. Lett., 386, 89-94 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.126, Times Cited: 70

• Y. Murakami, S. Chiashi, Y. Miyauchi, M. Hu, M. Ogura, T. Okubo, S. Maruyama,
"Growth of vertically aligned single-walled carbon nanotube films on quartz substrates and their optical anisotropy," Chem. Phys. Lett., 385, 298-303 (2004). DOI: 10.1016/j.cplett.2003.12.095, Times Cited: 428

• S. Maruyama, R. Kojima, Y. Miyauchi, S. Chiashi, M. Kohno,
"Low-temperature synthesis of high-purity single-walled carbon nanotubes from alcohol," Chem. Phys. Lett., 360, 229-234 (2002). DOI: 10.1016/S0009-2614(02)00838-2, Times Cited: 794


6. International Conference (Oral: 137, Poster: 170)

List of All Presentations

Recent Oral Presentations (in 1 year)
• 2019.08.00: Y. Zheng, R. Xiang, T. Inoue, Y. Qian, M. Liu, S. Chiashi, E. I. Kauppinen, S. Maruyama,
"Chemical vapor deposition of one-dimensional heterostructures," ChinaNano 2019 (8th International Conference on Nanoscience and Technology), (Beijing, China), oral/poster.

• 2019.08.00: *P. Wang, Y. Zheng, T. Inoue, R. Xiang, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Enhanced in-plane thermal conductance of single-walled carbon nanotube/boron nitride nanotube composite films," 8th International Conference on Nanoscience and Technology ChinaNano 2019), (Beijing, China), oral/poster.

• 2019.07.25: *Y. Homma, Y. Saito, Y. Tanaka, G. Yamaguchi, S. Chiashi,
"Temperature Change of Water Adsorption Layer on Suspended Single]walled Carbon Nanotube," International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT19), (Würzburg, Germany), oral.

• 2019.07.24: *S. Maruyama, R. Xiang, T.Inoue, Y. Zheng, M. Liu, Y. Sato, A. Kumamoto, Y. Li, S. Chiashi, E. Kauppinen, K. Suenaga, Y. Ikuhara,
"Application of one]dimensional van der Waals heterostructures coaxially wrapped around single]walled carbon nanotubes," International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT19), (Würzburg, Germany), oral.

• 2019.07.23: *S. Chiashi, Y. Homma,
"Water Adsorption and Desorption on Single and Suspended Single-Walled Carbon Nanotubes by Spectroscopy," International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-Dimensional Materials (NT19), (Würzburg, Germany), oral (invited).

• 2019.06.24: D. Okazaki, H. Arai, E. I. Kauppinen, S. Chiashi, S. Maruyama, S. Ashihara,
"Mode-locked Oscillation of Cr:ZnS Laser using 2.4 μm Absorption Peak of Single Walled Carbon Nanotube Film ," CLEO/Europe-EQEC, (Munich, Germany), oral.

• 2019.02.21: S. Chiashi,
"Water Adsorption and Desorption on Single-Walled Carbon Nanotubes," The 4th UTokyo - SNU Workshop, (The University of Tokyo, Japan), oral.

• 2018.11.28: K. Yoshino, K. Nagano, M. Horiguchi, Y. Tanaka, S. Chiashi, *Y. Homma,
"Thermal Conductivity Measurements of Single-Walled Carbon Nanotubes by Photoluminescence Imaging Spectroscopy," Materials Research Society (MRS) Fall Meeting & Exhibit, (Boston, Massachusetts, USA), oral.

• 2018.11.28: R. Xiang, T. Inoue, Y. Zheng, M. Liu, Y. Qian, S. Chiashi, A. Kumamoto, Y. Ikuhara, Y. Sato, K. Suenaga, J. Guo, Y. Li, E. Kauppinen, *S. Maruyama,
"Single-walled carbon nanotubes co-axially wrapped with mono- and few-layer boron nitride nanotubes," Materials Research Society (MRS) Fall Meeting & Exhibit, (Boston, Massachusetts, USA), oral (invited).

• 2018.11.13: *H. Koh, Y. Yoshiomoto, J. Shiomi, S. Chiashi, S. Maruyama,
"Free Thermal Vibration of SWNT and Its Modeling in CGMD Simulation," International Conference on Electronic Materials and Nanotechnology for Green Environment (ENGE 2018), (Ramada Plaza Jeju Hotel, Jeju, South Korea), oral.

• 2018.11.15: *S. Chiashi, K. Yoshino, T. Kato, Y. Saito, J. Shitaba, T. Hanashima, K. Nagano, Y. Homma,
"Thermal conductivity measurement of a suspended single-walled carbon nanotube by photoluminescence spectroscopy ," 31st International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2018), (Sapporo Park Hotel, Sapporo, Japan), oral.
Page Top